Блог

Фузаріоз колосу: чи спрацює захист при обробці колосу в початку цвітіння?

Схеми захисту Хвороби
Встигли обробили колос від фузаріозу при появі перших пиляків – тепер до жнив можна спати спокійно? 
У цьому сезоні питання особливо гостре. Фузаріозне зерно в найкращому разі може використовуватись на фураж в Україні, а експорт до країн ЄС буде закритий навіть тому зерну, яке за українськими стандартами «трохи» пошкоджено фузаріозом.


Наслідки ураження фузаріозу відомі всім: втрати врожаю, зниження якості зерна і хлібо­пе­карських вла­с­ти­востей бо­рош­на. Тому не будемо витрачати багато часу на це питання, а лише коротко згадаємо основні факти.

Наслідки фузаріозу колоса: 

 • 45–73% не­добір врожаю, 
 • до 24%  зниження енергії про­ро­с­тан­ня, 
 • 90% ла­бо­ра­тор­на схо­жість насіння із ко­ло­са з яв­ни­ми оз­на­ка­ми фу­заріозу,
 • 60%  пу­с­то­ко­лосість ура­же­них рос­лин,
 • на 39–72%  ма­са 1000 насінин, 
 • 1,3–5,6%  змен­шується кількість білка, погіршу­ють­ся щільність клей­ко­ви­ни.

Умови інтенсивного розвитку
у період від цвітіння до зби­ран­ня вро­жаю
- тем­пе­ра­ту­ра +20-25°С,
- підви­ще­на во­логість повітря (75% і біль­ше)

Симптоми:
 • про­яв­ляється у фазі ко­лосіння куль­ту­ри і роз­ви­вається до зби­ран­ня вро­жаю. 
 • Ура­же­ний ко­лос на­бу­ває світло­го ко­ль­о­ру (зне­барв­лює­ть­ся) біля ос­но­ви, по­чи­на­ю­чи з цен­т­раль­ної йо­го ча­с­ти­ни або з верхівки. Ура­же­ни­ми та­кож мо­жуть бу­ти ли­ше ок­ремі ко­ло­с­ки пшениці — тоді во­ни на­бу­ва­ють світло-жов­то­го ко­ль­о­ру і до­б­ре помітні на фоні ре­ш­ти зе­ле­них. 
 • На ура­же­них ко­ло­с­ко­вих лу­с­ках мож­на ви­я­ви­ти міцелій та конідіаль­не спо­ро­но­шен­ня Fusarium spp. у ви­гляді ро­же­во-чер­во­них по­ду­ше­чок.

Симптоми фузаріозу колосу

Експортні обмеження сезону 2022


Наявність мікотоксинів дуже впливає на експортний потенціал зерна. Пошкоджене фузаріозом зерно зернових у найкращому разі може використовуватись на фураж в Україні. А експорт зерна до країн ЄС буде закритий навіть тому зерну, яке за українськими стандартами «трохи» пошкоджено фузаріозом. Тому ураження колосу  фузаріозом просто не допустимо.

Перша обробка від фузаріозу


За­сто­су­ван­ня фунгіцидів про­ти фу­заріозу ко­ло­са пшениці обов'язкове та важливе. Вносити їх потрібно у фазі по­чат­ку цвітіння (по­ява пер­ших ви­ди­мих пи­ляків). Ця обробка, перша, є в технології захисту більшості господарств. Але далеко не всі знають про необхідність додаткової обробки.

Друга обробка від фузаріозу


Для ідеального контролю фузаріозу колосу потрібно проводити додаткову обробку у фазі мо­лоч­ної стиг­лості зер­на. Суть проблематики значно змінюються – від втрати маси зерна ми переходимо до ризиків його неліквідності. 

🔹 Фузаріоз у фазі цвітіння
Головна проблема – або зруйнований зародок і пустий колос, або сформований зародок, але недоформоване зерно з втратою у масі.

🔹 Фузаріоз у фазі мо­лоч­но-вос­ко­вої стиг­лості
Коли зерно вже сформоване, головна проблема – утворення мікотоксинів.

Чому необхідна друга обробка у фазі молочної стиглості?


 1. Терміни захисту. Через 10-14 днів, коли починається фаза молочно-воскової стиглості –сила захисту діючих речовин фунгіцидів, внесених ще на початку цвітіння при поодиноких пиляках, значно втрачається, і колос залишається незахищеним.
 2. Додаткова волога після першого внесення фунгіцидів по колосу підсилить навантаження фузаріозу на колос. За таких умов для повноцінного захисту колосу друге внесення просто необхідне!
 3. Альтернаріоз колосу на фінальних стадіях дозрівання. На етапі, коли зерно вже сформоване, мертві луски за­се­ля­ють са­про­т­роф­ні па­то­ге­ни Alternaria spp. –альтернаріоз колосу. Найчастіше це відбувається вже перед самою уборкою врожаю – коли в червні-липні починаються системні “передуборочні” дощі.
У цьо­му разі наслідки ще більш критичні:
 • Колоски вкри­ва­ють­ся чор­ним на­льо­том, зерно темнозабарвлене;
 • Ще більше зниження якості врожаю та зниження здатності до проростання.

Варіанти фунгіцидного захисту


Ефек­тив­ни­ми у за­хисті пше­ни­ці від фіто­па­то­генів ро­ду Fusarium, Alternaria є фунгіци­ди:
🔹 Полігард 1,0 л/га,
🔹Полігард Максі 0,6 л/га,
🔹 Полігард 1,0 л/га + Флутривіт 0,4 л/га,
🔹 Полігард 1,0 л/га + Флутривіт Максі 0,2 л/га.
Додавання Флутривіту:
 • дозволяє отримати синергізм двух діючих речовин (флутриафолу і тебуконазолу), що проявляється у посиленій дії на септоріоз, альтернаріоз та фузаріоз колосу;
 • флутриафол має найвищу швидкість проникнення у клітини тканин серед триазольних молекул, чим покращує засвоєння тебуконазолу з бакової суміші;
 • дозволяє пролонгувати захист від ураження септоріозом, альтернаріозом колоса, оскільки захисний період Флутривіту триває 3-4 тижні.

Важливо! Для покращення проникнення препаратів в колос, особливо в засушливих умовах, рекомендовано додавати ад’ювант АгроПАВ Екстра 0,05-0,1% розчин.


Цікаво знати:
За­ра­жен­ня рос­лин відбу­вається пе­ре­важ­но під час цвітіння, ко­ли дозріва­ють ас­ко­с­по­ри па­то­генів . Пи­ля­ки пше­ниці є до­б­рим жи­виль­ним суб­ст­ра­том для рос­ту грибів ро­ду Fusarium, зо­к­ре­ма F. grami­nearum. Гіфи грибів ко­лонізу­ють тка­ни­ни пи­ляків, про­ни­ка­ють у за­ро­док і по­ши­рю­ють­ся зер­но­вою обо­лон­кою. Якщо пиляки заражені відразу після їх появи, гриб заселяється і вбиває суцвіття, а ядра не розвиваються. Пізніше заражені квітки утворюють хворі ядра, які зморщені та зів’ялі. Ядра, колонізовані патогеном під час пізнього розвитку ядра, можуть не бути ураженими, але все ще можуть бути забруднені мікотоксином.